Privacybeleid

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese richtlijn rondom verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van kracht.

Voor meer informatie omtrent de verplichtingen inzake GDPR verwijzen we u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere privacycommissie).

In het Cookies- en Privacybeleid van Brever kan u hier eveneens beknopte informatie over terugvinden.

Wanneer u eerder uw persoonlijke gegevens achterliet via ons contactformulier, kan u ons steeds een mailtje sturen met de vraag om deze te verwijderen indien gewenst.

Cookies- en Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze (potentiële) klanten. Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die aan ons worden meegedeeld. Hieronder kan u ons privacybeleid, alsook ons cookiebeleid terugvinden.

Dit beleid beschrijft de praktijken van Brever met betrekking tot de persoonsgegevens die zij kan verzamelen, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de personen voor wie zij bestemd zijn.

Dit beleid is eveneens van toepassing op de website: www.brever.be beheerd door BREVER BV, met maatschappelijke zetel te 3078 Everberg, Prins van Everbergstraat 25 en ondernemingsnummer BE06 76 99 27 91 (hierna “Brever”  of “wij” genoemd)

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk het Privacy- en cookiesbeleid van Brever. Wij behouden ons het recht om dit beleid op elk moment te kunnen wijzigen. We stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.brever.be.

Door het ondertekenen van dit beleid erkent u op de hoogte te zijn van uw rechten vervat in Hoofdstuk III “Rechten van de betrokkene” van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens aan Brever meedeelt, al dan niet via een bezoek aan onze website, kan Brever deze persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan. Wij verzamelen naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en andere specifieke informatie zoals ID, wachtwoord of bankgegevens.

U kan er ook voor kiezen onze website te raadplegen, zonder persoonlijke gegevens mee te delen via het contactformulier. In dit geval worden nog steeds een aantal gegevens – waaronder de taal waarin u de website bekijkt- verzamelt via cookies. Cookies zijn bestanden die haar internetbrowser op uw harde schijf plaatst wanneer u een site bezoekt. Het gebruik van Cookies zorgt ervoor dat Brever zijn website kan controleren en analyseren, om zijn dienstverlening te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat deze op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van cookies, zodat u deze al dan niet kunt accepteren. U kunt deze Cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u ervoor kiest om geen Cookies toe te staan, kan het zijn dat onze website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Verder verzamelt Brever de inhoud van elke communicatie (bijvoorbeeld via mail of chat) zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruikt Brever uw persoonlijke gegevens?

  • Om aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen
  • om u te informeren over onze dienstverlening, onze nieuwe producten, activiteiten in de sector, om u (nieuws)berichten en commerciële berichten te verzenden;
  • om onze prestaties op te volgen
  • om onze werking en service te analyseren en verbeteren;
  • om op uw vragen te kunnen antwoorden en met u te communiceren.

Brever verzamelt persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en zal deze gegevens vervolgens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Brever verbindt zich ertoe uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die toereikend, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt.

Er wordt onze werknemers enkel toegang verleend tot uw persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Kunnen uw persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden?

Brever kan uw persoonsgegevens delen met de overheid in antwoord op wettelijke verzoeken, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten.

Als onderdeel van een transactie, zoals een fusie of verkoop, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met kopers of verkopers. In dit laatste geval zullen wij trachten maatregelen te treffen om de koper aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Brever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of langer dan vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens?

U heeft het recht op toegang, recht op correctie, recht op wissen, recht om digitaal te vergeten, recht om de verwerking te beperken, recht van verzet, recht op overdraagbaarheid. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen en u voldoet aan de voorwaarden van het GDPR, kunt u per e-mail contact opnemen met Brever op het volgende adres: info@brever.be. In de mail vermeldt u uw verzoek en voegt u een kopie toe van uw identiteitskaart. Indien u wenst dat uw gegevens niet verder verwerkt of verwijdert worden, dient u er rekening mee te houden dat dit tot gevolg kan hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Wij zullen de persoonsgegevens dan enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid of klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u altijd contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar info@brever.be. Mochten uw klachten kenbaar gemaakt via info@brever.be niet door ons kunnen worden opgelost, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / www.privacycommission.be).